ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Υπήρξαμε μεταξύ αυτών που πρώτοι στην Ελλάδα αντιληφθήκαμε το ενδιαφέρον των Ελλήνων επενδυτών σε ξένες υπεράκτιες εταιρείες, και ιδιαίτερα στην Κύπρο, γι' αυτό και με άρθρα και αναλύσεις προσπαθήσαμε να προσανατολίσουμε τον Έλληνα ενδιαφερόμενο προς μια έξυπνη και σταθερή επένδυση με πλήθος πλεονεκτημάτων και φορολογικών απαλλαγών.

Σήμερα το γραφείο μας ασχολείται έντονα με θέματα διεθνούς φορολογίας και βεβαίως με την σύσταση εταιρειών στην Κύπρο. Πελάτες μας είναι ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, Έλληνες και ξένοι επενδυτές, ελληνικοί και ξένοι ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί.

 


Ενδεικτικά αναφέρουμε...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  • Σύμφωνα με το Νόμο: Εξωχώρια νοείται η εταιρεία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία αυτής δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

  • Το άρ.5 παρ.7 και 14 του Ελληνικού Ν.3091/2002 ορίζει ότι οι αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αγοράζονται από εξωχώρια εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Επίσης, οι δαπάνες που πραγματοποιεί μια επιχείρηση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία, όπως και αυτά που καταβάλλει στην εξωχώρια για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, σημάτων, μεθόδων κλπ δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.

  • Το άρ.15 παρ.1,3,4 του Ελληνικού Ν.3091/2002 ορίζει ότι εταιρείες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα-κυριότητας ή επικαρπίας-σε ακίνητα στην Ελλάδα, καταβάλλουν ετήσιο φόρο 3% επί της αξίας τους. Εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες επιχειρήσεων, εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε.: α) Α.Ε. με ονομαστικές μετοχές, β) Ε.Π.Ε. με εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, γ) Προσωπικές εταιρείες με μερίδες που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.

  • Εξαιρούνται επίσης εξωχώριες εταιρείες (εκτός Ε.Ε.), εφόσον υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής με τη χώρα της έδρας τους.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  • Οι εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες με ξένους μετόχους δεν είναι εξωχώριες, διότι: α) δραστηριοποιούνται και στην Κύπρο β) δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης.

  • Στην Κύπρο από 1/1/2003 έχει εκλείψει η διάκριση μεταξύ υπεράκτιων και εγχώριων εταιρειών. Υπάρχει μόνο ενός τύπου εταιρεία, που μπορεί να έχει ντόπιους ή αλλοδαπούς μετόχους ή και τα δύο. Όλες οι κυπριακές εταιρείες από 1/1/2003 φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή-10% επί των κερδών τους. Άρα οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις από κυπριακές εταιρείες θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Το ίδιο και οι αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα κάποιος Έλληνας επενδυτής να συστήσει στην Κύπρο εταιρεία, η οποία υπό ορισμένες μόνο προϋποθέσεις θα φορολογείται με συντελεστή 4,25%.

  • Από το Μάιο 2004 η Κύπρος κατέστη πλήρες μέλος της Ε.Ε., επομένως εμπίπτει στο άρ.15 παρ.3 Ν.3091/2002 και εξαιρείται από την καταβολή φόρου επί ακινήτων.

  • Για το θέμα της ύπαρξης σύμβασης για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, η Κύπρος έχει υπογράψει ανάλογη σύμβαση με την Ελλάδα.

  • Επίσης, οι κυπριακές εταιρίες έχουν μετοχές ονομαστικές,όχι στον κομιστή, άρα μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο δημόσιο αρχείο, στον Έφορο Εταιρειών, ώστε να καταλήξει στο φυσικό πρόσωπο που είναι ο τελικός δικαιούχος.

« Επιστροφή

Designed & Hosted
by Omac Internet Services
ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Δικηγορικό Γραφείο Ε. Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
s